Ваня Вълкова

Ва­ня Въл­ко­ва е за­вър­ши­ла специалност „Скулп­ту­ра“ и „Пространствен и рекламен дизайн“ в Националната ху­до­же­ст­ве­на­ ака­де­мия и „Мул­ти­ме­дийни технологии“ в Сво­бод­ния фа­кул­тет на ТУ, Со­фия. Спе­ци­а­ли­зи­ра във фон­да­ция „Бау­ха­ус", Гер­ма­ния. 

От 2019 г. е магистър по ,,Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство", катедра „Изобразително изкуство" на СУ „Св. Климент Охридски" 

Работи  като графичен и мултимедин дизайнер. Като артист се изявява в областта на дигиталната графика, фотографията, new me­dia art и на съ­вре­мен­на­та скулп­ту­ра.

Три години е била автор в рубриките „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изкуство“ в сп. „in­tro“. Периодично е публикувала  в онлайн медията „Момичетата от града“. Редактор е в списание ,,Нова социална поезия". Стихотворения и текстове на Ваня са публикувани в различни офлайн и онлайн списания за литература.  Член на сдружение ХАРТА harta.bg в екип „Публични събития“ и в еки­п „Медии“ на електронното списание на ХАРТА

Още от автора: